President:  Akira Tsuchiyama (Kyoto University) Sept. 1, 2016 -
Vice President:Masaki Enami (Nagoya University) Sept. 1, 2016-
Sept. 1, 2016 -
The board of directors
Junichi Ando, Masaaki Owada, Tetsuo Kawakami, Tatsuhiko Kawamoto, Masaya Suzuki, Takaya Nagai, Masao Ban, Takeshi Mikochi,  Ritsuro Miyawaki, Akira Yoshiasa
Natsue Abe, Toru Inoue, Siichiro Uehara, Masanori Kurosawa, Toshihiro Kogure, Norimasa Shimobayashi, Eiichi Takazawa, Nobutaka Tsuchiya,  Toshiro Nagase, Michihiko Nakamura
Hiroaki Ohfuji, Hiroyuki Kagi, Michio Kiji, Tsutomu Sato, Toshiaki Tsunogae, Mariko Nagashim, Takuji Hamamoto, Takao Hirajima, Hiroshi Miyajima, Tomoaki Morishita
Auditor: Yasuhito Osanai

Sept. 24, 2016 -
Managers
Secretary:
Michihiko Nakamura
Membership: Tsutomu Sato
Finance: Takahiro Kuribayashi
Meeting: Masanori Kurosawa
GKK Chief Editor: Toshiro Nagase
JMPS Chief Editor: Takao Hirajima
Public relations: Tatsuhiko Kawamoto
Outreach: Masao Ban
Elements: Ikuo Katayama

 Updated Sept. 02, 2017


Journal of Mineralogical and Petrological Sciences


岩石鉱物科学

Elements
Elements
日本地球惑星科学連合
IMA